ประเทศไทยนั้นมีอุตสาหกรรมภาคบริการที่โดดเด่นและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ ได้แก่ กลุ่มการท่องเที่ยวและการโรงแรมและร้านอาหาร กลุ่มสุขภาพ กลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ ออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์ทั้งเล็กใหญ่ และกลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์ ที่เป็นเทรนด์ใหม่ของภาคบริการ หากแต่การสร้างสรรค์นั้น เรายังไม่ได้ร่วมกัน “คิด สร้างสรรค์ และ ทำ” เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันให้ธุรกิจบริการของไทยโดดเด่นในเวทีโลก หลักสูตร ToPCATS หรือ Top Executive Program for Creative & Amazing Thai Services จึงเป็นโอกาส ที่เปิดให้ผู้บริหารที่เป็น นักคิด นักสร้างสรรค์ นักปฎิบัติ มาร่วมกันเรียนรู้ศาสตร์การสร้างสรรค์และนวัตกรรมการบริการ และ ร่วมกัน “คิด สร้างสรรค์ และ ทำ” เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการบริการ ให้เติบโต ทั่วถึง แบบไทยเท่อย่างยั่งยืน

 

” การขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0
ภาคบริการเหมือนเส้นเลือดใหญ่ในการพัฒนาประเทศ “


   ToPCATS…
      ToP CLASS

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการ
ToP Executive Program in Creative & Amazing Thai Services

เป็นหลักสูตรทีนำความ ToP ของแต่ละด้านมาเรียนรู้ เพื่อสร้างธุรกิจบริการไทยให้เป็น ToP ในสากล โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างและพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ จากกระบวนการ Design Thinking, Creative Thinking, Storytelling และกรณีศึกษาต่าง ๆ มากมาย พร้อมกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจที่ตอบโจทย์เทรนด์โลกอนาคต และการสร้างสรรค์ความเป็นไทยในสากล

ตารางเรียน
ประกาศ

Copyright 2018 © ToPCATS UTCC.